Regulamin najmu oraz pobytu

 1. Wynajmujący korzystający z noclegów zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganiem.

 2. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz.14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu (istnieje możliwość ustalenia innych godzin po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Wynajmującego). Każdy odbiór kluczy od apartamentu w godzinach 17:00-8:00 to dodatkowy koszt 45 zł ponoszony przez gości (dodatkowa opłata serwisowa)

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi bądź obsłudze apartamentu 48 godzin przed upływem terminu wynajmu apartamentu. Wynajem zostanie przedłużony tylko wtedy gdy nie będzie rezerwacji następnych gości.

 4. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących . Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

 5. Wynajmujący Apartament ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z jego winy jak również odwiedzających osób. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego.

 6. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia przedmiotów/rzeczy należących do apartamentu np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itp. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 8. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie dozwolone jest na tarasie i zewnątrz budynku. Wzbudzenie czujników dymu jest równoznaczne z karą 250 zł. Gość zostanie też automatycznie obciążony kosztami prania tapicerki meblowej, zasłon i malowania.

 9. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.

 10. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 11. W apartamencie mogą przebywać tylko osoby zgłoszone podczas rezerwacji. Nie można odstępować Apartamentu osobom trzecim, jak również przyjmować na nocleg innych osób bez porozumienia z Właścicielem.

 12. W przypadku naruszenia zasad określonych w punkcie 11, Zarządca jest uprawniony do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.

 13. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godz. od 8.00 do 22.00.

 14. Zachowanie Wynajmującego korzystającego z noclegu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić świadczenia usług osobom naruszającym tę zasadę.

 15. Cisza nocna obowiązuje od 22 do 7 rano.

 16. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji.

 17. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu, drzwi wejściowych jak i furtki, Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów wymiany zamka w 200 zł.

 18. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy wjazdowej Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów zakupu nowego pilota w wysokości 200 zł.

 19. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kart wejściowych do Centrum Odnowy Biologicznej Klient zobowiązany jest do uiszczenia kosztów wyrobienia nowej karty (koszt 1szt. 50 zł).

 20. Bezpłatne parkowanie samochodu jest możliwe na terenie obiektu w miejscach wyznaczonych do parkowania. Parkowanie poza obiektem jest możliwe w miejscu wskazanym przez administratora obiektu, pod warunkiem posiadania karty parkingowej udostępnionej przez właściciela i umieszczenie jej w widocznym miejscu za szybą pojazdu.

 21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie oraz w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w Apartamencie.

 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz za przedmioty w nim pozostawione.

 24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, gazu.

 25. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Właściciel uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu. Opłata za skrócenie pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.

 26. W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć z działań nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

Życzymy Państwu miłego pobytu