Klauzula informacyjna RODO Luxury Apartments Baltic Polanki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Izabela Żmudzińska ul Klonowa 17I, 71-800 Kołobrzeg, email: info@balticpolanki.eu
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu zawarcia i wykonania umowy o usługę hotelową na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. W celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rodo.
 3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą:
  1. Operatorzy pocztowi
  2. Księgowość
  3. Obsługa apartamentu
  4. Partnerzy świadczący usługi techniczne
 4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo-podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 5. Ma Pani / Pan prawo do żadania od Administratora:
  1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
  2. Do sprostowania ( poprawiania) swoich danych.
  3. Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.
  4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Do przenoszenia danych
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 6.  Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.